Въведете дума или фраза за търсене и натиснете Enter

Как да открием и използваме скритата сила на ума си

НОВА КНИГА

Как да открием и използваме скритата сила на ума си

Издателство "Локус Пъблишинг" пусна на българския пазар книгата "Картография на идеи" от Джейми Наст (откъс)

Илюстрация: iStock by Getty Images/Guliver Photos

В този забързан свят от нас постоянно се изисква да вършим повече за по-малко време. Как обаче се справяме с напрежението? Картографирането на идеи е отговорът. Това е ефективен, революционен инструмент, който ни позволява да се справяме с изискванията на живота и работата, като подобрим способностите си да планираме, мислим и учим.

Създадена да ви помогне да използвате по-голяма част от умствения си потенциал с по-малко усилие, картата на идея е графично визуално представяне на специфичен въпрос, идея или проект върху лист хартия. Мозъкът ни се справя много по-добре с възприемането, обработването и запомнянето на информация, представена мултилинейно. Тъй като картите на идеи представят факти и въпроси визуално - като ангажират и двете мозъчни полукълба, - те стимулират по-ефективно учене, позволяват ви да подходите към проблемите по-творчески и помагат да мислите по-систематизирано.

Тук са включени действителни карти на идеи, създадени и използвани от хора с различни бизнеси и професии от цял свят. Наст разяснява правилата и логиката на картографирането на идеи и ви води през всяка стъпка от процеса. Започва с простички карти и надгражда с по-сложни, за да улесни схващането на процеса и приложенията му спрямо личния ви опит.

Картографирането на идеи е отличен инструмент за постигане на повече в работата и живота. Без значение дали сте погълнати от вихъра на собствен бизнес, или просто искате да се научите да разрешавате проблемите по-бързо и по-ефективно, тази книга ще ви предложи великолепен начин да работите по-пълноценно и да успявате по блестящ начин.

Авторът на книгата - Джейми Наст е основател на компанията за обучения и консултации NastGroup, Inc. Фокусът на нейната работа е да предлага средства и методи, чрез които да организирате и подобрявате процеса си на мислене, учене, запаметяване, творене, представяне. Като утвърден лектор и ментор, вече над 20 години тя помага на хора и компании от цял свят да преодолеят бариерите по пътя към успеха, включително закотвените в собствения им ум. Сертифицирала е инструктори от САЩ, Бразилия, Канада, Македония и Швейцария, а водените от нея курсове и обучения са сред най-търсените в сферата на картографирането на идеи.

"Картография на идеи" от Джеймс Наст (Снимка: Издателство "Локус Пъблишинг")

Представяме ви откъс от книгата "Картография на идеи" от Джейми Наст, който публикуваме със съгласието на издателство "Локус Пъблишинг":

Начинът, по който организирате мислите си

Нека разберем как сте свикнали да организирате ми­словния си процес, като си представим ситуация, която вероятно вече сте преживели под една или друга форма. Да предположим, че от вас се очаква да изнесете презен­тация пред голяма група слушатели и че имате на разпо­ложение само 5 минути, за да организирате мислите си по дадената тема. Това може да бъдат размишленията ви относно проект, по който работите в момента, или ми­слите ви относно собствения ви ресор на дейност. Също така може да споделите с екипа си информация, научена от вас по време на среща, на която сте имали шанса да присъствате, или в случай на нужда да замествате от­състващ лектор. В повечето случаи предварително ще ви бъде дадена обща идея за темата, която ще представяте. Задачата ви е да изберете тема за 30-минутна презента­ция, да оформите записките, които бихте използвали за случая, и да ги подредите във формата, в който бихте ги представили пред слушателите си. Преди да продължите, отделете 5 минути, за да подредите и запишете мислите си по тази задача. Щом завършите записките си, заемете се със следващия параграф.

Снимка: Издателство "Локус Пъблишинг"

Сега ги погледнете отново и отговорете на въпроси­те, които ви поставих в първа глава, където прегледахме началните ви записки. В допълнение отговорете и на след­ните въпроси:

Доколко трудно ви беше да си изберете тема за презентацията?

Имаше ли моменти, в които чувствате че тъпчете на едно място и не можете да генерирате нови идеи?

По какъв начин организирахте мислите си? Бяха ли изложени последователно? С други думи, запитах­те ли се "Какво ще кажа първо"? Или вместо това нахвърляхте мислите както ви дойдоха и след това ги подредихте?

Бихте ли могли успешно да изнесете 30-минутна презентация на базата на тези ваши записки?

Основното, на което трябва да обърнете внимание с това упражнение, е начинът, по който организирате ми­слите си. Намирам, че в повечето случаи хората използ­ват хронологичен подход с цел създаване на идеи, които по-късно ще бъдат представени в последователен ред. Те съсредоточават всичките си усилия върху това какво да кажат първо - не написват нищо, докато не преминат през това начално препятствие. Ние подреждаме иде­ите си в последователност дори и когато ситуацията не налага подобна подредба. Когато искаме да ни осени най-творческата идея или най-нестандартното решение на даден проблем, повечето от нас ще се опитат да се сетят за една-единствена най-добра идея, пренебрегвай­ки по този начин други възможни опции. Това е типично за линейното мислене и само създава бариери за нашия творчески потенциал и за мисловните ни процеси. Нека отдадем повече внимание на току-що казаното, като се насочим пак към 30-минутните презентационни записки, създадени специално за да илюстрират дейностите ни по настоящата глава. Успяхте ли да забележите някакви креативни идеи, които се прокраднаха в мозъка ви, докато се бяхте концентрирали върху това какво да кажете най-напред? Най-вероятно отговорът е положителен. А какво направихте, когато тези идеи пробляснаха в съзнанието ви? Най-често на тези наши разпиляни мисли не се обръща внимание, защото линейните мисловни процеси, с които сме закърмени, ни принуждават да започнем от началото на поставената ни задача и да работим по нея последователно, докато не я разрешим. Тази ситуация е сходна с капана, в който попадаме, докато четем книга. Много от нас смятат, че веднъж започнали да четат, трябва да се захванат с книгата от първата страница и да я четат последователно, докато не я завършат. Това е валидно и за случаите, в които не ни се е понравила още от началото или когато информацията, която трябва да получим от книгата, е концентрирана само в две или три глави. (Моля, чувствайте се свободни да четете настоящата книга в този ред и количество, които прецените, че отговарят на вашите нужди).

В контекста на казаното по-горе, докато, препрочи­тайки записките си, стигнете до място, където другите идеи (именно онези, които се зародиха в главата ви още преди да сте готови за тях) биха ви били полезни, те вече са се изпарили, отишли са си незабелязани. А тези идеи мо­жеха да оформят началната част на презентацията ви и да улеснят неимоверно подбора на първите ни думи. Вмес­то това ние често отдаваме много побече време и усилия за постигането на много по-слаби резултати. Тоба е само един от проблемите ни, породен от използването на хро­нологичен или линеен подход.

Асоциативно мислене

Нека разгледаме двата начина, по които мозъците ни създават асоциации. Първият метод е наречен "разцвет на асоциации" (процес от програмата "Мозъчен разцвет" (Brain Bloom), разработена от Ванда Норт). Това е техни­ка, при която всичките идеи струят от една централна тема и са прикрепени към нея. Иначе казано, всички асоциа­ции излизат от една точка, от една централна идея.

Вторият метод е наречен "поток от асоциации". В този случай веригата асоциации започва с една-единствена мисъл, която води към друга. Нещо като дълга струя от осъзнат и контролиран мисловен процес.

Създаването на карта на идеи съчетава и двата про­цеса: поток и разцвет на асоциации. Следват три дейнос­ти, които ще демонстрират най-добре процесите поток от асоциации, разцвет на асоциации, както и съчетание­то от двата.

Снимка: Издателство "Локус Пъблишинг"

Дейност 1 - Разцвет на идеи

Картографирането на идеи използва логиката на асо- циативното мислене при създаването на собствената си структура. Същевременно я съчетава и с метода на хро­нологията, но това става едва след като идеите вече са били създадени. Нека заедно извършим такава дейност, която ще онагледи какво имам предбид под "логика на асоциативното мислене".

Вземете празен лист и напишете дума в центъра на страницата. Можете да използвате която и да е дума, а може и да използвате примера, който съм дала на фиг. 2.3. Начертайте 10 линии, всичките водещи началото си от

Какво е карта на идея? 

фиг. 2.3. Разцвет на идеи

думата в средата. Върху тези редове напишете 10 думи, които са първата ви асоциация с думата в средата. Този процес наричаме "разцвет на мисълта". Въпросните 10 думи се асоциират с централната мисъл.

Дейност 2 - Поток от идеи

Сега ще направим нещо по-различно. Пак започнете с дума по ваш избор или използвайте зададената от мен на фиг. 2.4. Този път начертайте линия, водеща началото си от избраната от вас дума, ново разклонение, излизащо от нея, и продължавайте в същия дух, докато не получи­те 10 разклонения, следващи едно от друго. Върху първия ред, водещ началото си от думата "компютър", напише­те думата, която ви идва първо наум, когато мислите за това понятие. На следващия ред напишете първата дума, за която се сетите, когато мислите за понятието, кое­то току-що написахте. Следвайте този модел, докато не запълните всичките 10 реда с думи. Това представлява мисловният поток. Всяка дума е породена от предиш­ната. Досега се учихме да различаваме между поток от идеи и разцвет на идеи. Сега искам да ви науча и на нещо друго, което също е от изключителна важност. Отнася се до съзнателното улавяне на идеите в самия момент, когато мозъкът ви ражда първоначалните мисли. 

фиг. 2.4. Поток от идеи

 Урок № 2. Следвайте полета на собствения си ум...

Нека разгледаме двете току-що извършени от нас дейности. В случая с разцвета на идеи, предполагам, че ви е било трудно да останете изцяло съсредоточени върху централната дума в ролята и на първичен избор на асоциации. Повече от естествено е да се изкушите да започнете несъзнателно процеса поток на идеи, просто защото мозъкът ни е устроен да мисли асоциативно. В случая с потока на идеи вероятно всеки път, когато се стремите да напишете една-единствена дума, в главата ви нахлуват едновременно няколко подходящи асоциации. В този случай пък човешкият мозък генерира много идеи едновременно и ние трябва просто да изберем тази, коя­то по някаква причина изпъква най-силно на фона на оста­налите. 

Дейност 3 - Съчетаване на методите поток от идеи и разцвет на идеи

Нека сега се заемем с дейност, съчетаваща двата ме­тода - поток от идеи и разцвет на идеи. Върнете се назад и преразгледайте дейността разцвет на идеи. В примера, даден от мен, използвах думата РАБОТА. Както се вижда на фиг. 2.5, там свързах централната дума с 10 асоциации. Даже и да бяхме използвали една и съща централна дума, силно се съмнявам, че много от моите асоциирани с нея понятия щяха да съвпаднат с вашите, защото имаме раз­личен жизнен опит и следователно тази дума поражда у нас различни асоциации.

Снимка: Издателство "Локус Пъблишинг"

Урок № 3.

Всеки двама души картографират различни идеи по една и съща зададена им тема

А сега добавяйте асоциации от по една дума към дей­ността разцвет на идеи, с която се занимавахме в нача­лото. Насочете вниманието си към централната дума, както и към 10-те думи, разположени около нея. Когато се сетите за първата дума, асоциираща се с която и да е от тези 11 думи (включително и РАБОТА), начертайте ред, излизащ от нея, като напишете на него новата дума. Вижте следния пример, в който РАБОТА е използмана за централна мисъл. Думите ще започнат да нахлуват в главата ви безразборно. Оставете се на полета на собствения си ум. Нека идеите ви идват отвътре. Вие ще генерирате асоциации едновременно и по двата метода - поток от идеи и разцвет на идеи. Това ще е естествена проява на начина, по който работи мозъкът ви. Отделете си 3 или 4 минути, оставяйки малко време на процеса да се за­действа. Ако не сте сигурни къде точно да разположите дадена дума, задайте си въпроса: "Към кое разклонение на картата принадлежи новата дума?". И тогава вече може­те да начертаете нов ред, върху който да напишете но­вата дума.

Нека изясня стореното от мен на фиг. 2.5. Когато започнах първоначалната си работа по метода разцвет на идеите, около думата РАБОТА се сетих за думите за­нимание, забавление, ваканция, приятели, пътуване, офис, началник, пот, тежък труд. По някаква неизвестна и за мен причина точно тези бяха първите 10 думи, за които се сетих. Обаче аз съм наясно със значението и символиката, която всяка една притежава за мен. Избрах думата зани­мание, защото то е тясно свързано с понятието работа. Сетих се за забавление, защото когато съм на работа, страшно много се забавлявам. В същото време имам нуж­да и да си почивам от работата си, в този контекст се сетих за ваканция. Споделям работата си със страхот­ни приятели. В офиса ми е голяма бъркотия. Физическата работа ме кара да се потя. Работата също така може да бъде наречена труд, а трудът от своя страна понякога е тежък.

Като следваща стъпка ви помолих да добавите нови разклонения към началния ви разцвет от идеи. Прибавих допълнителни думи (без да спазвам определен ред), за да дефинирам още по-точно вече съществуващите. Добавих и думите консултант и посредник, които описват част от работните ми задължения, думата смях, за да разши­ря понятието забавление, добавих също така и няколко от дестинациите, до които пътувам по работа, и накрая думата двор, защото се потя, когато работя в задния си двор. Много е важно да се отбележи, че нарочно разделих процеса на две части, за да онагледя по-добре разликата между разцвета на идеи и потока от идеи. Когато създавам карта на идеи, аз смятам процеса разцвет на идеи за привършен, докато не добавя и няколко подидеи. Правя го по начина, по който те се появяват в главата ми - без значение къде точно ще ги поставя на картата.

Съвсем скоро ще използвате тази техника, за да съз- давате и изнасяте публични презентации, да организирате задълженията си за деня или за седмицата, да планирате срещи, разработвате маркетингови стратегии, анализи­рате сложни проблеми, както и да я прилагате в много други сфери на живота.

Сами видяхте как мозъкът генерира идеи по асоциа- тивен път чрез дейностите разцвет на идеи и поток от идеи. Най-добрата стратегия за улавяне на идеи ви под­сказах в Урок № 2 - "Следвайте полета на собствения си ум". Този урок е приложим даже и когато генерирате ми­сли за такова приложение на техниките за картографи­ране, което ще изисква крайният вариант да е прибеден в хронологичен ред. Една карта на идея ще осигури струк­турата, в рамките на която ще можете да организирате и подредите идеите си, въпреки произволния ред, в който са били генерирани. Създаването на идеи за изпълнението на задача, крайният изход от която изисква хронологичен ред, ни води и до следващия урок:

Урок № 4. Просто улавяйте идеите. Подредбата идва по-късно

Асоциативният процес е логиката, с помощта на коя­то се създават картите на идеи. Този процес е естествена проява на начина, по който мозъците ни функционират.

 

Вижте фиг. 2.6 за обобщението на тази глава, представе­но под формата на карта на идея. Вече сте готови да се запознаете със законите на картографирането на идеи, да научите как се разчита карта, както и да започнете да създавате свои собствени такива.

Коментирай 6

Календар

Препоръчваме ви

"Трудни любови" от Итало Калвино

По случай 100-годишнината от рождението на гениалния италиански стилист Итало Калвино, "Колибри" ще предложи на българските читатели сборника с разкази "Трудни любови".

Октавио Пас - премиера на „Избрани есета“

"Срещу тишината и шума създавам Словото - свобода, която се създава и ме създава всеки ден" - Октавио Пас

Романът на Георги Господинов "Времеубежище" ще бъде публикуван на сръбски език

Сръбската издателска къща "Геопоетика" съобщи днес, че е откупила правата за публикуване на сръбски език на романа на Георги Господинов "Времеубежище", предаде Танюг

"Нежна е нощта" на Фицджералд за първи път с български илюстрации

Шедьовърът на Фицджералд , в иконичния превод на Димитри Иванов , е изрисуван от Дамян Дамянов

Георги Господинов е първият български писател, номиниран за „Букър“

Книгата е в превод на Анджела Родел, която също става част от номинацията за международен "Букър"

Мишел Пейрамор, френският писател, автор на сто книги, почина на 101 години

Майсторът на историческия роман е една от монументалните фигури на литературата във Франция